Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser for løbsdage på Klampenborg Galopbane

Særlige bestemmelser for Klampenborg Galopbane 2017

 

Contents

 1. Generelt. 2
 2. Anmeldelse og slettelse, udsættelse/ophævelse o. lign. 2
 3. Starterklæring. 2
 4. »Tvangsslettede« heste. 3
 5. Amatørrytteres og lærlinges deltagelse i løb. 3
 6. Præmiesum og fordeling. 3
 7. Før og efter løb. 3
 8. Rejsebokse. 4
 9. Ansøgninger om undtagelser fra normale rutiner. 4
 10. Max. antal heste i løb. 4
 11. Startboks. 5
 12. Prøveløb. 5
 13. Afcantring. 5
 14. Transporttilskud. 5
 15. Betaling af jockeys m.fl. 5
 16. Rytterforsikring. 6
 17. Sekretariatets åbningstider. 6
 18. Ind- og udbetalinger hesteejere, trænere og jockeys. 6
 19. Administrative gebyrer. 6
 20. Træningsafgift. 7
 21. Reglement for træningsanlæg. 7
 22. Græsgalop. 7
 23. Sandbane og Cushion Track. 8
 24. Træningstider. 8
 25. Vedligeholdelse af træningsanlægget. 8
 26. Sikkerhedsudstyr. 9
 27. Overtrædelse af træningsreglement. 9
 28. Kørsel på anlægget. 9
 29. Hunde på anlægget. 10
 30. Utilbørlig optræden. 10
 31. Ændringer til Særlige bestemmelser. 10

 

 

1.      Generelt

Alle løb på Klampenborg Galopbane afholdes i.h.t.: Dansk Væddeløbsreglement suppleret med Særlige Bestemmelser for danske baner samt nærværende Særlige Bestemmelser for Klampenborg Galopbane eller meddelelser optaget i Dansk Væddeløbskalender eller på Klampenborgs Galopbanes hjemmeside: www.galopbane.dk

Storløb er løb som står registreret i det Skandinaviske Storløbshæfte. Ordinære løb er alle andre løb.

 

 1. Anmeldelse og slettelse, udsættelse/ophævelse o. lign.
  Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til at forlænge anmeldelsesfristen, ophæve løb eller omskrive disse til sweepstakes, såfremt der ikke indkommer et – efter ledelsens skøn – tilstrækkeligt antal anmeldelser. Anmeldelser og slettelser til løb skal sendes på mail til: sport@galopbane.dk
  Slettelser af heste skal ske senest 2 timer inden 1. løb på en løbsdag.

Sædvanligvis vil der til løb på Klampenborg Galopbane kunne anmeldes indtil kl. 12.00 på anmeldelsesdagen. Ved anmeldelse til løb, skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, samt vægten hesten skal bære. I løb med færre end 9 anmeldte heste, vil der være åbent for efteranmeldelser frem til starterklæringen. I løb med færre end 4 anmeldte heste vil løbet kunne blive ophævet.

 

 1. Starterklæring
  Starterklæring modtages frem til kl. 09.30 på starterklæringsdagen. Starterklæringer mailes til sport@galopbane.dk. Ved starterklæring til løb, skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, rytter, vægt, evt. vægtlettelse, og B eller S for evt. blinkers eller sidestykker. Desuden skal der senest på starterklæringsdagen, ansøges hvis hesten skal fragå de normale rutiner ved nedcantring eller lastning i startboks.
  I alle ordinær løb vil der med færre end 9 starterklærede heste være åbent for yderligere anmeldelser/starterklæring på starterklæringsdagen mellem kl. 10.30-11.00 via mail sport@galopbane.dk eller på
  +45 88 81 12 10
  Vedrørende vægttillæg for sejr og plads efter starterklæring gælder reglen fra DVR § 83 stk 3:

Handicaps: Ingen vægttillæg.

Udskrevne løb: Ingen vægtændring.
Der er ingen rytterlettelser i aldersvægtløb på Klampenborg Galopbane som er offentliggjort i Det Skandinaviske Storløbshæfte.

 

 1. »Tvangsslettede« heste
  Heste, der tvangsslettes pga. reglerne om max. antal startende heste, har fortrinsret til start næste gang hesten starterklæres på Klampenborg Galopbane – såfremt hestene ikke har startet i den mellemliggende periode. Ovennævnte regel kan ikke anvendes i forbindelse med løb optaget i Det Skandinaviske Storløbshæfte 2017.

 

 1. Amatørrytteres og lærlinges deltagelse i løb
  Amatørryttere kan med egne og familiemedlems helt / delvis ejede heste ride i:
  Alle løb hvor 1. præmien ikke overstiger kr. 50.000, såfremt rytteren har vundet mindst 30 sejre.
  Alle løb hvor 1. præmien ikke overstiger kr. 16.000, såfremt rytteren har vundet mindst 10 sejre.
  Amatørryttere, der ikke har vundet min. 50 sejre, må ikke deltage i løb hvor 2-årige heste starter.
  Lærlinge, der ikke har redet mindst 20 løb, kan ikke deltage i løb hvor 2-årige heste starter.

 

 1. Præmiesum og fordeling
  I ordinære løb, der ikke er optaget i Det Skandinaviske Storløbshæfte – og hvor propositionen ikke siger andet – betales en administrativ anmeldelses-/baneafgift på 375 kr.
  I ordinære løb der ikke er optaget i Det Skandinaviske Storløbshæfte vil fordelingen – såfremt propositionen ikke siger andet – være som følger:

Klik her for at se præmiesum & fordeling

 

 1. Før og efter løb
  Af- og pålæsning af heste skal finde sted ved ”Drive-in” hvor lastbilerne og trailere kan parkere hvis der findes plads. Er der ikke parkeringsmuligheder, henvises der til parkering på de omkringliggende veje.

Der må ikke ske af- og pålæsninng på publikumsarealerne hverken på eller udenfor løbsdag.

 

 1. Rejsebokse
  Rejsebokse er tilgængelige dagen inden løbene og kan benyttes til dagen efter løbene. Prisen for en rejseboks er 250 kr. ekskl. moms.

 

 1. Ansøgninger om undtagelser fra normale rutiner
  Enhver ansøgning om undtagelse fra normale rutiner skal ske på senest på starterklæringsdagen. Sådanne ansøgninger er gratis, med undtagelse af ansøgning om sidst i startboks, som er pålagt gebyr på kr. 350. Alle ansøgninger uden for ovennævnte tidsrum, kan kun imødekommes mod betaling af gebyr på kr. 500 ekskl. moms.

 

 1. antal heste i løb.
  Følgende begrænsninger er – såfremt propositionen ikke siger andet – gældende for løb på Klampenborg Galopbane:

Samtlige 2-års løb: Max. 12 heste
Samtlige Amatørløb: Max.12 heste
1100,1200,1300 m Max. 12 heste
1400 m Max. 14 heste
1500 m Max. 12 heste
1600 m Max. 15 heste
1800 m Max. 14 heste
2200 m Max. 12 heste
2400 m Max. 15 heste
2800 m Max. 12 heste
3200 m Max. 12 heste

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til yderligere at begrænse antallet af heste i alle løb pga. baneforhold eller andet, der kan have indflydelse på sikkerheden, m. m. i væddeløbene. En sådan begrænsning kan foretages helt op til løbets begyndelse. Udelukkelse af overskydende heste vil blive foretaget efter DVR § 96 stk. 6. Evt. udelukkede heste vil blive krediteret alle løbsomkostninger samt få transporttilskud som værende uplaceret i løbet.

 

 1. Startboks
  For at få en hest godkendt fra startboks kræves, at hesten på max. 1 minut skal kunne gå i startboks samt være i stand til at blive stående i minimum 3 minutter i selskab med andre heste. Godkendelsen finder sted på banen efter forudgående aftale med Sportsafdelingen / Baneforvalteren. Heste som skal godkendes, vil blive pålagt et gebyr på kr. 500,00 ekskl. moms.

12.  Prøveløb

Aktive kan anmode Klampenborg Galopbane A/S om at afvikle et prøveløb. Prøveløb afvikles på løbsdage og placeres før eller efter løbsdagen efter Klampenborg Galopbane A/S’ valg.

Ejer af startheste i prøveløb pålægges en startanmeldelsesafgift på kr. 1.200. Førerheste opkræves samme startanmeldelsesafgift.

 

 1. Afcantring
  Afcantringsprocedure besluttes på hver enkelt løbsdag af løbsledelsen / voldgiften. Her tages specielt hensyn til banens beskaffenhed på den enkelte løbsdag; dog således at til dagens hovedløb cantres på græsset for så vidt dette er muligt.

 

 1. Transporttilskud
  Transporttilskud krediteres heste, der har startet på Klampenborg Galopbane – såfremt hesten ikke var i præmierækken – med:

  1. Fyn 721 kr.
  2. Jylland 927 kr.
  3. Sydsverige 618 kr.
  4. Gøteborg 773 kr.
  5. Stockholm/Täby 1.030 kr.
  6. Norge/Øvrevoll 1.030 kr.
  7. Øvrige udland Efter aftale

Der udbetales dog ikke transporttilskud i de løb, der er optaget i Det Skandinaviske Storløbshæfte 2017.

 

 1. Betaling af jockeys m.fl.
  Udbetaling af rejsepenge til gæstende jockeys sker kun mod attestation fra hesteejeren, træneren eller befuldmægtiget. Såfremt ingen særlig aftale herom er meddelt, vil rejsepengene blive fordelt ligeligt mellem den pågældende rytters ridt på dagen.

Der udbetales ikke rejse-, ride-penge og evt. procenter på løbsdage. Beløbene vil blive afregnet månedsvis, og fremsendes efter samme regler som afregning af hesteejere.

 

 1. Rytterforsikring

Såfremt Klampenborg Galopbane A/S pålægges omkostninger til rytterforsikring for jockeys, lærlinge og amatører, som deltager i væddeløb på Klampenborg Galopbane kan Klampenborg Galopbane pålægge hesteejere en omkostning pr. start.

 

 1. Sekretariatets åbningstider
  Mandag – fredag kl. 10.00 – 12.00, samt fra kl. 13.00-14.30
  Starterklæringsdage kl. 08.00 – 9.30, 10.30-11.00, samt fra kl. 14.30-16.00

Åbner på løbsdage: 3 timer før 1. løbs start.
Sekretariatets telefon: 88 81 12 10

 

18.  Ind- og udbetalinger hesteejere, trænere og jockeys

Betalingsbetingelse er 21 dage netto.

Udbetalinger sker hver d. 21 efter udløbet af en måned. Såfremt d. 21 falder i en weekend eller på en helligdag sker udbetaling den næstkommende hverdag.

Såfremt en hesteejer, træner eller jockey har indberettet deres kontonummer sker udbetaling automatisk månedligt, såfremt saldoen udgør kr. 1.000 eller derover. Saldi under kr. 1.000 udbetales alene efter anmodning fra kontoejeren.

Såfremt kontoejer ikke har indberettet nyt kontonummer eller andre ændringer til tidligere registreringer hæfter kontoejeren selv for omkostninger og gebyrer opstået som følge af manglende korrekt registrering.

Såfremt en hesteejer, træner eller jockey ikke har indberettet kontonummer skal denne sende en e-mail til admin@galopbane.dk for at iværksætte udbetaling. E-mailen skal være Klampenborg Galopbane i hænde senest d. 15 for at udbetalingen sker d. 21 i måneden. Er oplysninger ikke fremsendt d. 15 i en måned vil udbetaling ske d. 21 i måneden efter.

Der udbetales ikke kontanter til aktive på løbsdage.

19.  Administrative gebyrer

Ved hævning af indestående hos Klampenborg Galopbane (uafhængig af årsagen til indeståendet) pålægges kreditoreren et gebyr på kr. 100 pr. hævning.

Alle aktive er forpligtede til at kunne anvende elektronisk kommunikation. Fremsendelse af brev pr. post medfører et gebyr på kr. 100 pr. forsendelse. E-mailadresse skal meddeles til admin@galopbane.dk.

Der opkræves kr. 100 hos debitorer, som foretager betaling til Klampenborg Galopbane A/S, som medfører et bankgebyr for Klampenborg Galopbane A/S. Opkrævning sker pr. betaling.

Ekstraordinær fremsendelse af faktura eller kontoudtog kan medføre et gebyr på kr. 100.

20.  Træningsafgift

Hver den første i måneden skal trænerne, som er lejere på Klampenborg Galopbane , sende en liste indeholdende de heste som er i stalden. Trænere er forpligtede til at melde heste, som kommer i træning i løbet af en måned til Klampenborg Galopbane, aa@galopbane.dk senest 5 dage efter hesten er kommet i træning.

Der  skal betales træningsafgift for samtlige heste, herunder føreheste o.l. Trænerne har ligeledes indberetningspligt for disse ligesom de falder under afgiftspålæggelse.

Trænerens anmeldelser danner grundlag for opkrævning af træningsafgift.

Træningsafgift opkræves for en hel måned såfremt en hest har været i træning i 1 dag.

Der skal foreligge skriftlige aftaler med andre brugere end træningsanlægget end ovennævnte trænere.

Træningsafgiften udgør pr. 1/1 2017 kr. 530 ekskl. moms pr. mdr.

Såfremt det konstateres, at der er opstaldet heste hos ovennævnte trænere, som ikke er korrekt meldt i træning eller der ikke er indgået aftale med Klampenborg Galopbane om anvendelse af træningsanlægget, vil træneren eller ejeren blive pålagt en afgift på kr. 1.590 ekskl. moms.

Klampenborg Galopbane kan give tilladelse til benyttelse af træningsanlægget selvom den pågældende hest ikke er meldt i træning f.eks militaryheste og ponyer kan bruge anlægget mod betaling. De nærmere omstændigheder aftales med Klampenborg Galopbane.

21.  Reglement for træningsanlæg

a.       Græsgalop

Åbningstider for græsgalops fastsættes af Klampenborg Galopbane og typisk mandag morgen i tidsrummet 07.00 – 10.00 eller efter en løbsdag.

Når græsset er åbent for gallops, skal trænerne på dagen inden kl. 07.00 meddele Klampenborg Galopbane hvilke heste som går på græsset.

Græsgalopafgift udgør pr. 1/1 2017 kr. 424 ekskl. moms pr. galop.

I særtilfælde kan der aftales tidspunkter udenfor normale tider mod en afgift på kr. 1.242 ekskl. moms.

b.      Sandbane og Cushion Track

Det øvrige træningsanlæg udgøres af sandbanen og Cushion Tracken.

 

Al træning foregår i løbsretningen med undtagelse af onsdage og fredage, hvor der rides venstre om (mod løbsretningen).

Sandbane og Cushion Tracken er beregnet til canter og hurtigt arbejde (gallops). Græsområdet mellem de to baner kan anvendes til skridt og trav.

Der må ikke traves på Cushion Tracken når sandbanen kan anvendes. Når sandbanen ikke er anvendelig (i vinterperioden) må der traves på Cushion Tracken.

Ved trav eller langsom canter på Cushion Tracken skal der rides ud mod rails (væk fra banens midte) når der kommer hurtigt arbejdende heste bagfra.

 

Der skal til enhver tid udvises hensyntagen overfor andre heste og ryttere på træningsanlægget.

 

c.       Træningstider

Sandbane og Cushion Track er åbne for træning i tidsrummet:

Mandag – Fredag kl. 06.30-13.00, samt kl. 15.00-18.00

Lørdage og søndage kl. 06.30-18.00

Alle løbsdage lukker træningsbanerne kl. 11.00

Træningsbanerne er på hverdage lukket i tidsrummet 13.00-15.00 pga. vedligeholdelse. Meddelelse om græsbanens ”åbningstid” vil variere.

d.      Vedligeholdelse af træningsanlægget

Klampenborg  Galopbane A/S’ harver sandbane og Cushion track følgende tidspunkter:

Sandbanen harves mandag – lørdag kl. 06.00, 08.30, 09.30 og 10.30 når vejliget tillader det. Ved frost kan sandbanen være frosset og derfor uanvendelig.

Cushion Track harves mandag – lørdag efter behov.

Søndage og helligdage harves ikke.

 

Klampenborg Galopbane A/S kan beslutte at øge harvefrekvensen.

 

Græsbanen vandes efter behov. I tørke perioder – hvor græsbanen bliver vandet – kan dette foregå hele døgnet – dog ikke i perioden kl. 06.30 – 12.00

 

Klampenborg Galopbane A/S informerer løbende via SMS om eventuelle forskydninger i angivne arbejder og tidsrum.

e.       Sikkerhedsudstyr

Træningsryttere på Klampenborg Galopbane skal til enhver tid bære følgende sikkerhedsudstyr:

 • Hjelm med fastgjort hagerem
 • Sikkerhedsvest
 • Passende fodtøj

Det er trænernes ansvar at deres træningsryttere bærer sikkerhedsudstyret.

f.        Overtrædelse af træningsreglement

Brud på træningsreglementet udløser en bøde på kr. 3.000 til træneren af hesten, som begår overtrædelsen.

22.  Kørsel på anlægget

 

Al kørsel på Klampenborg Galopbane (publikums- og træningsanlægget) må kun ske efter skriftlig aftale.

Trænere og ejere, som ser træningsarbejder skal parkere ved ”Drive in”.

Det er ikke tilladt at parkere foran hovedindgangen uden særskilt tilladelse. Al parkering for besøgende skal ske på Klampenborg Galopbanes parkeringsplads overfor hovedindgangen.

På løbsdage er det alene transportører af heste, som skal starte på løbsdagen, som må køre parkere omring ”Drive in”. Al øvrig parkering skal ske på parkeringspladsen over hovedindgangen. Der uddeles særskilt parkeringstilladelse som giver ret til parkering i området omkring ”Drive in”.

Aflæsning af heste på løbsdage skal ske senest 1 time før 1. løbs start af hensyn til øvrige startheste på dagen. Læsning af heste efter løbsdage skal så vidt muligt ske ved ”Drive in”. Heste må ikke læsses på publikumsanlægget med mindre dette sker 1 time efter sidste løbs start.

Brud kørselsrestriktionerne udløser en bøde på kr. 500.

23.  Hunde på anlægget

Der må ikke luftes hunde på Klampenborg Galopbane. Dette gælder såvel publikumsarealet som græsbanen.

Hunde tilknyttet trænere, som er lejere på Klampenborg Galopbane skal holdes i området omkring den pågældende træners stald.

 

Ejeren af løs hunde på Klampenborg Galopbane pålægges bødestraf på kr. 500.

24.  Utilbørlig optræden

Alle aktive skal til enhver tid efterleve Klampenborg Galopbanes ansatte og tilknyttedes instruktioner.

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til at pålægge aktive bøder, bortvisning eller udelukkelse for deltagelse i løb på Klampenborg Galopbane, såfremt aktive udviser utilbørlig optræden overfor Klampenborg Galopbanes medarbejdere eller tilknyttede.

 

Bødestraf for utilbørlig optræden er minimum kr. 3.000.  Alle gentagne brud på nærværende regelsæt defineres som utilbørlig optræden.

25.  Ændringer til Særlige bestemmelser

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til at ændre Særlige bestemmelser uden særskilt meddelse.

 

Klampenborg Galopbane A/S

X